دخملونه

ساخت وبلاگ
باز آمد بوی گند مدرسه *** بوی کتک کاریهای راه مدرسهبوی ماه مهر ماه افسردگی*** بوی ورزش اجباری سر صبحگاه مدرسهاز بالای دیوارهای مدرسه *** می گريزم ،الفرار ازمدرسهباز می بينم ز شوق ناظمان *** اشتياقی در زدن بچه های مدرسهزنگ تفريحو جنگو جدال *** سره یک لقمان نان در مدرسهباز بوی گاو را خواهم شنيد *** از صدای ناظمِ بی اعصابِ مدرسهروز اول فوشی خواهم نوشت *** سرخ بر تخته سياه مدرسه دخملونه...
ما را در سایت دخملونه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 9dookhemalooneh4 بازدید : 340 تاريخ : يکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت: 18:43

ﻣﻴـــٰـﺪﻭﻧـﮯ ﭼﻴـﻪ؟ﻳـِـﻪ ﻭﻗْــــﺘﺎﻳـﮯ ﭘُﺴﺖ ﮔُـــﺬﺍﺷــٰـﺘَﻦ ﺑـَـــــﻬﻮﻧـﻪ ﺍﺳــــﺖﺑَــــــﻬﻮﻧﻪ ﺍﻳﻨـــﻜِﻪ ﺑِﺒﻴﻨــــﮯ ﻛـــــﮯ ﻣﻴــــــٰﺎﺩ ﻭﺍﺳَــــﺖ ﻻﻳـﻚ ﻣﻴُﻜﻨِــــــﻪ؟؟ﻛـــــﮯ ﻣﻴـــــٰـﺎﺩ ﺗﻮ PV ﺑـِﮕــﻪ ﭼِﺘـــــﻪ؟؟ ⇜ﻛـــــﮯ ﻣﻴــــــٰـﺎﺩ ﺑِﮕــــﻪ ﻣــــﻦ ﻫَـــٰـﻮﺍﺗﻮ ﺩﺍﺭَﻡ ﻏُﺼــــِـﻪ ﻧَﺨـــــﻮﺭ؟ﻛـــــﮯ ﻣﻴـــــٰــﺎﺩ ﺩِﻟــﺪﺍﺭﻳــﺖْ ﺑِــــــﺪﻩ؟ﻭﻟـــــﮯ ﻣــﮯ ﺑﯿﻨـﮯ …. ﻫـــﻪ ??ﺑـــﺎﺯﻡ ﺧــــﻮﺩ تیو ﺧـــــﻮﺩﺕ دخملونه...
ما را در سایت دخملونه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 9dookhemalooneh4 بازدید : 233 تاريخ : يکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت: 18:43